Kanalizácia, Malé Uherce

ČOV Sever, Odvedenie odpadových vôd, región Partizánske, kanalizácia Malé Uherce

  • Investor: Bergas Slovakia, s.r.o.
  • Názov stavby: Čov Sever, odvedenie odpadových vôd, región Partizánske
  • Realizované: 2016

Vybudovanie splaškovej kanalizácie v celej obci. Osadenie čerpacích staníc, osadenie gravitačných a výtlakových stôk, osadenie šácht a domových prípojok.