Šport park – Pltníky – II. Etapa

Športovo rekreačná zóna mesta Martin

  • Názov stavby: Šport park – Pltníky – II. Etapa
  • Investor (stavebník): Mesto Martin
  • Výstavba: 08/2020 – 08/2021

Táto výstavba bola rozdelená v rámci realizácie stavby na 4 fázy (časti) výstavby.
1. fáze výstavby bola kompletná dostavba futbalového areálu, ktorého súčasťou je objekt zázemia šatní, objekt správcu a objekt hygienických zariadení. V areáli ihriska boli dobudované aj okolité plochy vnútri areálu ihriska, ďalej sa vybudovala dažďová kanalizácia
zo striech a z ciest, spolu s príjazdovou komunikáciou, otočou pre autobusy a časťou parkovacích miest – 7ks.
2. fáze výstavby bolo okolie futbalového areálu - Areálové komunikácie a drobné športoviská, spolu v výstavbou verejného osvetlenia a osvetlenia časti pump-truck.
3. fáza výstavby zahŕňala dostavbu parkovacích miest napojených na príjazdovú komunikáciu v počte 81ks.
4. fáze sa realizovali sadové úpravy a celkové dokončenie areálu vo forme terénnych úprav.

1. fáza výstavby (časť 1)
SO 001 Futbalový tréningový areál
SO 001.2 Zázemie tréningového areálu
    SO 001.2.C Spevnené plochy a drobný mobiliár
    SO 001.2.I Zázemie a šatne hráči
    SO 001.2.II Hygienické zariadenia
    SO 001.2.V Zázemie správcu
SO 101 Príjazdová komunikácia a parkovacie plochy (časť parkovacích plôch)
SO 301 Rozšírenie verejnej kanalizácie
SO 301.1 Rozšírenie verejnej kanalizácie - MaR
SO 302.2 Prípojka splaškovej kanalizácie
SO 303 Dažďová kanalizácia z ciest
SO 304 Dažďová kanalizácia zo striech

2. fáza výstavby (časť 2)
SO 002 Areálové komunikácie a drobné športoviská
    SO 002.1 Cyklisticko-korčuliarska dráha, chodníky a drobné voľnočasové zóny
    SO 002.2 Ochrana plynového potrubia VTL
SO 401 Verejné osvetlenie

3. fáza výstavby (časť 3)
SO 101 Príjazdová komunikácia a parkovacie plochy (Dostavba parkovacích plôch)

4. fáza výstavby (časť 4)
SO 002 Areálové komunikácie a drobné športoviská
SO 002.3 Sadové úpravy