Psychiatrická liečebňa - Sučany

Stavebné úpravy Psychiatrickej liečebne Sučany

 • Investor: Psychiatrická liečebňa Sučany
 • Názov stavby:
  • Stavebné úpravy strechy pavilónu "A" a "B"
  • Stavebné úpravy vonkajších omietok pavilónu "A" a "B"
 • Realizované pre Maxtor, s.r.o.
 • Rok výstavby: 2016 

Stavebné úpravy vonkajších omietok pavilónov A a B zahŕňali: odstránenie pôvodných omietok, oprava vonkajších fasád a celkového náteru, odstránenie starého podbitia ostrešia a nahradenie novým, likvidácia odpadu. Rozsah cca 4000m2

STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE - STRECHA

Búracie práce

            Pôvodná krytina z plechových šablón, žľaby, zvody, háky, snehové zábrany a kotlíky z pozinkovaného plechu odstránené. Zároveň odstránené aj oplechovanie štítových múrov, demontované bleskozvody a antény.

Tesárske práce

            Pôvodné latovanie odstránené a nahradené novými latami. 

Klampiarske práce

            Pôvodné klampiarske prvky odstránené a nahradené inými produktami.  Hrebeň tvorený hrebenáčom s odvetrávacím pásom. Snehové zábrany rúrkové v univerzálnej konzole. Žľaby, zvody, kotlíky a strešné výlezy systému Maslen.

STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE – VONKAJŠIE OMIETKY

Búracie práce

Na pôvodnej budove je potrebné odstrániť 100 % existujúcej vonkajšej omietky opatrenej náterom Dikoplast.

Pri búracích prácach vznikne ostatný odpad č. o. 17 01 01 – Betón v množstve 54,46 t. Odpad bude likvidovaný na skládke TKO vo vzdialenosti do 6 km od staveniska.

 Úpravy povrchov

Na realizáciu úprav povrchov vonkajších CEMIX.  

Na pôvodnej budove, okrem soklov, kde bude odstránená omietka v celom rozsahu, budú úpravy povrchov z nasledovných úkonov :

 • podklad z obvodového muriva zbaviť prachu, nečistôt a dostatočne navlhčiť.
 • na navlhčený podklad aplikovať cementový prednástrek 052 hrúbky 3 mm na úpravu podkladov.
 • na vrstvu cementového prednástreku položiť jednovrstvovú omietku strojovú a ručnú 073 Blue hrúbky 25 mm.
 • pred konečnou povrchovou úpravou bude jednovrstvová omietka penetrovaná penetračným prípravkom ASN.
 • konečná úprava povrchov bude realizovaná silikonovým náterom FNB. 

Úprava povrchov soklov po celom obvode budovy, kde bude odstránená omietka v celom rozsahu, bude  pozostávať z nasledovných úkonov :

 • podklad z obvodového muriva zbaviť prachu, nečistôt a dostatočne navlhčiť.
 • na navlhčený podklad aplikovať cementový prednástrek 052 hrúbky 3 mm na úpravu podkladov.
 • na vrstvu cementového prednástreku položiť jednovrstvovú omietku strojovú a ručnú 073 Blue hrúbky 25 mm.
 • pred konečnou povrchovou úpravou bude jednovrstvová omietka penetrovaná prípravkom Kontakt.
 • konečná úprava povrchov bude realizovaná ušľachtilou pastovitou mozaikovou omietkou M. 

Na severnom a južnom prístavku, okrem soklov a kamenného obkladu, kde bude odstránená omietka v rozsahu do 20 %, budú úpravy povrchov z nasledovných úkonov :

 •  poklepaním kladivkom budú vyhľadané miesta, ktoré je potrebné   odstrániť.
 • podklad z obvodového muriva zbaviť prachu, nečistôt a dostatočne navlhčiť.
 • na navlhčený podklad z obvodového muriva (20 %) a brizolitu (80 %) aplikovať cementový prednástrek 052 hrúbky 3 mm na úpravu podkladov.
 • na vrstvu cementového prednástreku položiť jednovrstvovú omietku strojovú a ručnú 073 Blue hrúbky10 - 25 mm.
 • pred konečnou povrchovou úpravou bude jednovrstvová omietka penetrovaná penetračným prípravkom ASN.
 • konečná úprava povrchov bude realizovaná silikonovým náterom FNB.